Other Equipment

برای نصب مصالح پیش‌تنیدگی به غیر از کابل و مهار انتهایی (Anchorage) به تجهیزات دیگری نیز نیاز است.
پاکت فرمر (Pocket Former) برای نصب مهار انتهایی تک رشته‌ای در سیستم چسبیده، گریس کپ (Grease Cap) برای محافظت در برابر خوردگی گوه‌ها، کانکتور (Connector) برای اتصال کابل به مهار انتهایی از جمله ادواتی است که در نصب پیش‌تنیدگی سقف در سیستم نچسبیده (UnBonded) مورد استفاده قرار می‌گیرد.در سقفهای پیش تنیده با سیستم چسبیده نیز از غلاف (Duct) اتفاده می‌شود. بعلاوه پاکت فرمر (Pocket Former) برای نصب مهار انتهایی چند رشته‌ای، لوله هواکش، وصله غلاف و .... از جمله ادواتی است که در نصب پیش‌تنیدگی سقف در سیستم چسبیده (Bonded) مورد استفاده قرار می‌گیرد.پمپهای تزریق گروت نیز از جمله ایزاری است که بعد از انجام عملیات کشش در سیستمهای چسبیده (Bonded) مورد نیاز است.